In het stappenplan kunt u lezen, hoe een glasvezelnetwerk tot stand komt.

Volg de pijlen voor de juiste volgorde.

 • Inventarisatie

  In deze fase wordt bekeken of er voldoende belangstelling is onder bewoners en bedrijven om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. In deze fase worden zoveel mogelijk woonadressen en bedrijven gevraagd of zij zich willen binden aan de vraagbundeling.

 • Vraagbundeling

  Vraagbundeling is een inventarisatiemethode om te toetsen of er binnen een gebied voldoende animo voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is. Er is vraagbundeling omdat de aanleg van glasvezel erg kostbaar is. Als bijvoorbeeld 50% binnen het betreffende gebied aangeeft een glasvezelverbinding te willen, dan wegen de baten van een kabelaar op tegen de kosten van het aanleggen van het glasvezelnetwerk.

 • Marktconsultatie

  Met een marktconsultatie wordt nagegaan of er marktpartijen zijn die binnen afzienbare tijd (3 à 4 jaar) in een gebied een snel breedbandnetwerk (glasvezel) aan gaan leggen. Als dat niet het geval is, zijn de ‘witte’ aansluitingen echt ‘wit’, en is de weg vrij voor een gunstige (overheids)lening.

 • Intentieverklaring

  Met het tekenen van een intentieverklaring geven geïnteresseerde bewoners en bedrijven aan de intentie te hebben deel te nemen aan de collectieve aanleg van een glasvezelnetwerk in het gebied van het Drents Glasvezelcollectief, op basis van een sluitende businesscase.

 • Netwerkontwerp

  Op basis van de voorgaande fasen wordt door een (veelal) ontwerp- en adviesbureau een beschrijving/ontwerp gemaakt, welke antwoord geeft op de functionele eisen en zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden. Hierbij rekening houdend met de omgeving (bomen, huizen, sloten, wegen, etc.) waar het glasvezelnetwerk moet komen te liggen.

 • Businessplan

  In deze fase wordt berekend wat de totale aanlegkosten van het glasvezelnetwerk zijn, binnen het gebied van het Drents Glasvezelcollectief en hoeveel deelnemers er nodig zijn om de businesscase rond te krijgen.

 • Financiering

  In deze fase wordt bepaald op basis van de gegevens van de businesscase, welke financiers dit kunnen faciliteren en tegen welke condities. Ook zullen in deze fase de contracten omtrent de leningen worden afgesloten.

 • Aanbesteding

  De aanbesteding van het DGC is een procedure waarbij wij als opdrachtgever bekendmaken een opdracht te willen laten uitvoeren voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. In deze procedure vragen we bedrijven een offerte in te dienen voor de aanleg van dit netwerk.

  In die offertes staat onder andere, welke prijs bedrijven rekenen voor de uitvoering van de opdracht.

  Uiteindelijk wordt er door het DGC een of meerdere bedrijven geselecteerd, die de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen realiseren.

 • Realisatie

  Bij de realisatie van een glasvezelnetwerk zal een aannemer sleuven graven en gaat de grond daadwerkelijk open. In de gegraven geulen met een diepte van zo’n 40 à 60 centimeter en een breedte van zo’n 30 centimeter wordt vervolgens een lege (40 mm of dikker) HDPE-buis uitgerold en gelabeld. Op deze labels met een onderlinge afstand van zo’n vier meter zet men doorgaans het klantnummer.

  Afhankelijk van de af te leggen route en de afstand daarvan, worden op het gehele glasvezeltraject één of meerdere Main-/handholes ingegraven. Een Main-/handhole is een soort lasdoos van metaal en/of plastic, waarop één of meerdere HDPE-buizen uitkomen.

  Zodra over het gehele traject lege HDPE-buis gelegd is, wordt de glasvezel met een sterke compressor letterlijk in de HDPE-buis geblazen middels een druk van zo’n 12 bar of meer.

 • Abonnementen

  Op dit moment zitten we nog in de onderhandelingsfase met marktpartijen. Zodra hier meer duidelijk over is en contracten zijn ondertekend, kunnen we ook meer vertellen over de abonnementen. Het is nu nog te prematuur om daar al over te berichten. We zullen dit zo spoedig mogelijk doen.

 • Levering diensten

  Op dit moment zitten we nog in de onderhandelingsfase met marktpartijen. Zodra hier meer duidelijk over is en contracten zijn ondertekend, kunnen we ook meer vertellen over de te leveren diensten. Het is nu nog te prematuur om daar al over te berichten. We zullen dit zo spoedig mogelijk doen.

 • Instandhouding

  Instandhouding wil zeggen, dat het glasvezelnetwerk operationeel moet worden gehouden. Storingen (b.v. een kabelbreuk van de glasvezelkabel door werkzaamheden van graafmachines), zullen zo snel mogelijk worden opgeheven, zodat de abonnees daar zo weinig mogelijk hinder van ervaren. Maar ook preventief onderhoud zal aan de instandhouding bijdragen.